ALGEMENE VOORWAARDEN MICHELALEXIEV.COM & THE POWER WITHIN

1. INLEIDING

In deze algemene voorwaarden lees je de regels voor onze samenwerking bij deelname aan opstellingendagen, lezingen, retreats, workshops, teamcoaching, individuele coaching, (online) programma’s of andere vormen van coaching, systemisch werk en ondersteuning. Per dienst leggen we uit wat de specifieke regels zijn. Bijvoorbeeld over de wachtlijst, aanmelding en annulering voor de opstellingendagen, of over de deelname aan individuele coaching en het afzeggen van een sessie.
Vragen? Neem gerust contact op via me@michelalexiev.com of via www.michelalexiev.com

2. WIE IS WIE?

Wanneer in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ wordt vermeld, bedoelen we jou als opdrachtgever, deelnemer aan een opstellingendag of coachee.

Waar je ‘Michel Alexiev’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ leest, verwijst dat naar “Michel Alexiev” als handelsnaam van “The Power Within”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78346282 en gevestigd aan Hofbrouckerlaan 70, 2343 HZ, te Oegstgeest. Michel Alexiev werkt samen met door hem geselecteerde familieopstellers, coaches, retreat centers en trainers.

3. ALGEMENE VOORWAARDEN – GELDIGHEID EN ANDERE AFSPRAKEN

Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? De algemene voorwaarden gelden voor elke opstellingendag, lezing, retreat, workshop, (online) programma, teamcoaching of individuele coaching die je bij ons volgt, evenals voor teamcoaching. Ze zijn ook van toepassing op de contracten die we met je aangaan, aanbiedingen die we maken en offertes die we verstrekken. Als je akkoord gaat met onze offerte of een opdracht voor individuele coaching, teamcoaching of je inschrijft voor een van de opstellingendagen, betekent dit dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Wat als een deel van de voorwaarden niet meer geldig is? Mocht een deel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig zijn, bijvoorbeeld door een wetswijziging, dan blijven de overige voorwaarden van kracht. We zullen dan samen overleggen om een nieuwe overeenkomst te bereiken, die aansluit bij het doel en de strekking van de algemene voorwaarden.

Zijn andere afspraken mogelijk? Als je andere afspraken wilt maken, laat het ons dan weten. Deze afwijkende afspraken zijn pas geldig nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd, wat ook via e-mail kan.

4. OPSTELLINGENDAGEN, WORKSHOPS, RETREATS EN LEZINGEN

Hoe werkt de aanmelding? Geplande opstellingendagen, workshops en lezingen worden gepubliceerd op de website. Hier kun je je aanmelden voor een eigen opstelling, als representant of als deelnemer. Bij de aanmelding vindt ook de betaling plaats en daarmee is de aanmelding meteen definitief.

Kan je jouw deelname annuleren? Voor de goede organisatie spreken we het volgende af over annuleringen:

  • Tot 4 weken voor de datum van de activiteit kun je kosteloos annuleren.
  • Tot 5 werkdagen voor de datum storten we 50% van de bijdrage terug op het rekeningnummer waarmee je hebt betaald.
  • Bij annulering binnen 5 werkdagen voor de activiteit ontvang je niets terug. Na annulering worden geannuleerde plaatsen weer gepubliceerd op de website. Er is geen wachtlijst voor last-minute plaatsen.

5. INDIVIDUELE COACHING

Hoe start het coachingstraject? Een coachingstraject begint altijd met een intake gesprek. Voor een intakegesprek ontvang je een e-mail over onze werkwijze, tarieven en het aangeboden aantal sessies (meestal 6). De intake is vrijblijvend om elkaar te leren kennen en de coachingvraag te formuleren. Als we besluiten samen te werken, plannen we de sessies en sturen we een factuur voor de eerste drie sessies en voor een eventuele opstellingendag. Rond de vierde sessie ontvang je de factuur voor de overige sessies. Een offerte is op aanvraag beschikbaar.

Kun je tussentijds stoppen? Vanwege de gezamenlijke commitment tijdens een coachingstraject is tussentijds opzeggen niet mogelijk. Bij ontevredenheid zoeken we samen naar een oplossing.

Regels voor het verzetten van een afspraak:

  • Tot 2 werkdagen voor de sessie is afzeggen kosteloos en plannen we een nieuwe afspraak.

Bij afzegging binnen 2 werkdagen of een no-show wordt de gehele sessie in rekening gebracht.

6. TEAMCOACHING

Hoe start het proces? Na een vrijblijvend intakegesprek sturen we een offerte. Deze beschrijft het doel, wat is inbegrepen en wat niet. Een schriftelijk akkoord op de offerte resulteert in een overeenkomst, welke je schriftelijk of via e-mail kunt bevestigen.

Kun je de overeenkomst tussentijds opzeggen? Vanwege het gezamenlijke commitment voor teamcoaching is tussentijds opzeggen niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats van de factuur. Bij ontevredenheid zoeken we samen naar een oplossing.

7. ONZE VERWACHTINGEN EN JOUW RECHTEN

Kwaliteit van Dienstverlening: We zetten ons maximaal in om te zorgen dat je een positieve ervaring hebt met onze diensten. We streven ernaar dat de coachingssessies voldoen aan de kwaliteitsnormen die je mag verwachten van een coach. Echter, we kunnen geen specifieke resultaten garanderen. Jouw betrokkenheid en inzet spelen een essentiële rol in het succes van de sessies. Let wel, we zijn geen therapeuten en onze diensten dienen niet als vervanging voor therapie. Indien nodig raden we aan om professionele therapie te overwegen.

Vertrouwelijkheid: We behandelen de informatie die je deelt tijdens sessies met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid en delen dit niet met derden, tenzij we hiertoe wettelijk worden verplicht.

Privacy: Onze benadering van je privacy wordt beschreven in onze privacyverklaring.

8. FACTURATIE EN BETALINGSPROCEDURE

Hoe wordt er gefactureerd? Aanmeldingen voor opstellingendagen, retreats, workshops en lezingen worden direct bij registratie volledig of deels betaald via Ideal. Voor coachingssessies factureren we per drie sessies vooraf via e-mail.
Betalingstermijn? Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

Wat als de betaling uitblijft? Bij een late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

9. HOE GAAN WE OM MET KLACHTEN, AANSPRAKELIJKSTELLING OF (Mogelijke) CONFLICTEN?

Bij eventuele problemen streven we naar een opbouwende oplossing. We waarderen het als je jouw feedback tijdig deelt, zodat we proactief kunnen handelen.

Indien je ons aansprakelijk wilt stellen, verzoeken we je dit schriftelijk en onderbouwd aan ons kenbaar te maken, inclusief specifieke voorbeelden van je grieven.

Geef ons in dat bericht ook voldoende tijd om te reageren, verplichtingen na te komen, gemaakte fouten te herstellen of schade te beperken.

Als we er samen niet uitkomen, zullen geschillen voorgelegd worden aan de rechtbank te Utrecht. Indien je als consument handelt, kan een andere bevoegde rechter van toepassing zijn. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Bij aansprakelijkstelling zijn de volgende punten van belang:

  • Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de oorzaak, is beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert en zal in geen geval meer bedragen dan de vergoeding voor de betreffende overeenkomst, exclusief btw.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gemiste inkomsten, besparingen of reputatieschade.
  • De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij opzettelijk of roekeloos handelen van onze kant.
  • Elk aansprakelijkheidsclaim vervalt een jaar nadat de opdracht is voltooid of eerder is beëindigd.

10. CONCLUSIE

We hopen dat deze algemene voorwaarden duidelijk zijn. Mocht je nog vragen hebben, dan vernemen wij deze graag. Als we niets van je horen, nemen we aan dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.