Michel Alexiev, gevestigd aan Herculesstraat 134, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://michelalexiev.com
Herculesstraat 134
Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
Michel Alexiev verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
– Internetbrowser en apparaat type
– Informatie betreffende ziektekostenverzekering
– Huidtype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Michel Alexiev verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Ethnische afkomst
– Levensstijl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via me@michelalexiev.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Michel Alexiev verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van uw betaling
– Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming
Michel Alexiev neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Michel Alexiev) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Michel Alexiev bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
– Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na uw laatste behandeling
– Huidtype: tot 2 jaar na uw laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden
Michel Alexiev verkoopt uw gegevens niet door. Michel Alexiev verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Michel Alexiev gebruikt de volgende cookies: functionele cookies, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Michel Alexiev gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor uitgebreidere informatie van alle (third party) Cookies die door Michel Alexiev worden geplaatst en uitgelezen, klik hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Michel Alexiev en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar me@michelalexiev.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Michel Alexiev wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Michel Alexiev neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: me@michelalexiev.com

Privacy declaration

Michel Alexiev and The Power Within, located at Grensweg 16, Emst, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details:

Grensweg 16

8166HJ, Emst, The Netherlands

Tel: +316125001979

 

Personal data that we process

Michel Alexiev processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself.

 

Below you will find an overview of the personal data that we process:

– First and last name

– Sex

– Date of birth

– Address data

– Phone number

– E-mail address

– Other personal data that you actively provide, for example in correspondence

– Internet browser and device type

– Information on health insurance

– Skin type

 

Special and / or sensitive personal data that we process

Michel Alexiev processes the following special and / or sensitive personal data of you:

– Health

– Data of persons under the age of 16

– Ethnicity

– Lifestyle

 

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at me@michelalexiev.com and we will delete this information.

 

For what purpose and on what basis we process personal data

Michel Alexiev processes your personal data for the following purposes:

– To handle your payment

– For tailoring the treatment to your skin type

– For sending our newsletter and / or advertising brochure

– To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services

– To inform you about changes to our services and products

– To deliver goods and services to you

– To be able to comply with legal obligations

 

Automated decision making

Michel Alexiev does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of Michel Alexiev).

 

How long we keep personal data

Michel Alexiev does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. Exceptions to this are the data that we must keep longer because the law requires us to do so.

– First and last name: up to 2 years after our last contact moment

– Address details: up to 2 years after our last contact moment

– Telephone number: up to 2 years after our last contact moment

– E-mail address: up to 2 years after our last contact moment

– Date of birth: up to 2 years after our last contact moment

– Health data: up to 2 years after your last treatment

– Skin type: up to 2 years after your last treatment

 

Sharing of personal data with third parties

Michel Alexiev does not sell your data. Michel Alexiev will only provide your information to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

 

Cookies, or similar techniques, that we use

Michel Alexiev uses the following cookies: functional cookies, analytical cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Michel Alexiev uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it.

 

You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser.

For more detailed information about all (third party) Cookies that are placed and read by Michel Alexiev, click here.

 

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Michel Alexiev and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

 

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to me@michelalexiev.com.

 

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

 

Michel Alexiev would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we secure personal data

Michel Alexiev takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or if there are indications of abuse, please contact u